НОВО ОТ AUDI
17.02.2021

Оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 15.02.2021 г. АВТОХИТ 2000 ООД стартира изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0621-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца.
OPIC